Vedtægter for
Fiskeklubben BG Fisk§ 1 - Foreningen

a. Foreningens navn er Fiskeklubben BG Fisk.
b. Foreningens hjemsted er formandens.
c. Det er foreningens formål at give medlemmerne mulighed for at udøve lystfiskeri. Det er endvidere foreningens formål at fremme social samhørighed medlemmerne imellem.
d. Foreningen skal være medlem af mindst èn organisation, som varetager og fremmer lystfiskernes interesser.

§ 2 - Medlemmerne

a. Alle kan optages som individuelle medlemmer i foreningen.
b. Medlemmer, der optages og bor på samme folkeregisteradresse, kan optages som familiemedlem.
c. Anmodning om optagelse skal rettes til et medlem af bestyrelsen.
d. Udmeldelse skal ske til bestyrelsen.
e. Udmeldelsen vil være gældende fra førstkommende kontingentopkrævning.

§ 3 - Kontingent

a. Kontingentet for individuelle medlemmer og familiemedlemsskab fastsættes på generalforsamlingen.
b. Kontingentet opkræves månedsvis primært via interessekontoret.
c. Medlemmer, der ikke kan tilmeldes interessekontoret eller betaler via bankernes BetalingsService, betaler en gang årligt inden udgangen af januar.

§ 4 - Generalforsamlingen

a. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
b. Indkaldelse til en generalforsamling i Fiskeklubben BG Fisk sker på mail eller per post til det enkelte medlem med minimun 14 dages varsel.
c. Indvarslingen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
d. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne.
e. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
f. Beslutninger om lovændringer og om foreningens opløsning kræver dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, jf. dog § 6.
g. For at være stemmeberettiget, skal kontingentet være indbetalt senest 31. januar forud for generalforsamlingen, jf. § 3.
h. Familiemedlemsskab giver kun én stemme.
i. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
j. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
k.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

0. Valg af dirigent.
1. Protokol.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Klubbens love.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
 
l. På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år.
m. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode.
n. Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen i en valgperiode, indtræder suppleanten i dennes sted. Ved næste ordinære generalforsamling vælges der så et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode.
o. Der vælges en suppleant for en et-årig periode.
p. Der vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant.
q. Revisorer vælges for en 2 årig periode.
Revisorsuppleanten vælges for 1 år.
r. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden.
s. En begæring af en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde en dagsorden.

§5 - Bestyrelsen

a. Bestyrelsen vælger sin formand og kasserer og fordeler øvrige opgaver mellem sig.
b. Bestyrelsen er, i alle sammenhænge, beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er tilstede.
c. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.
d. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
e. Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol.
f. Senest ved begyndelsen af næste bestyrelsesmøde underskrives protokollen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
g. Bestyrelsen kan idømme karantæne.
h. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer.
i. Bestyrelsen fastsætter regler for fiskeriet på de af klubben arrangerede ture.
j. Bestyrelsen er bemyndiget til at administrere klubbens aktiver.
k. Bestyrelsens afgørelser kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden fra 1/5 af foreningens medlemmer.

§ 6 - Foreningens opløsning

a.
 
Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på to, på hinanden følgende, generalforsamlinger.

Lovene er senest revideret på den ordinære generalforsamling, fredag den 21. januar 2020

Bestyrelsen